Kære forældre

Mit navn er Søren Jeppesen. Jeg er indehaver af Ryslinge Køreskole

Jeg sætter en ære i at give ALLE, der tilmelder sig et kørekortforløb en god oplevelse. Ud over mig selv, er Martin tilknyttet fuld tid som kørelærer, og Frode på deltid. 

Jeg vil opfordre jer forældre, til at “følge med på sidelinjen” i jeres barns kørekortuddannelse, men samtidig huske på, at hvis man er gammel nok til at køre bil, så skal man også selv kunne holde styr på de mange vigtige informationer, der hører med til kørekortuddannelsen. Eleven er selv ansvarlig for hele sit kørekortforløb.

Jeg håber at jeg med dette afsnit kan hjælpe jer til at hjælpe jeres barn i det omfang der er behov, hverken mere eller mindre.

Vi bestræber vi os på at uddanne dygtige og selvstændige bilister med fornuftige, kritiske og trafiksikre holdninger.

Der er mange informationer at holde styr på, når man starter sin kørekortuddannelse, og det kan være svært at holde styr på, det anerkender vi. Når det er sagt, så er det også vigtigt at nævne, at vi altid overleverer alle vigtige informationer til jeres barn, i mundtlig form, og af flere omgange – både til teori og i skolevognen.

Rigtig mange informationer kan findes her på hjemmesiden, og vi henviser især til vores FAQ hvor der kan findes svar på rigtig mange af de spørgsmål, der omhandler et kørekortforløb.

Ca. 2-3 uger før holdstart, modtager eleven et velkomstbrev med oplysninger om en lukket facebookgruppe, herunder forløb mv. Vi opfordrer til at kontakte egen læge hurtigst muligt, for at få udfærdiget en lægeattest. Hvis eleven er under 18 ved holdstart, skal der medbringes en samtykkeerklæring (link indsættes til blanketter), som skal underskrives af begge forældre. Hvis kun en forælder har forældremyndigheden, så kræver Borgerservice, at der ligger dokumentation for dette sammen med ansøgning om kørekort. Vi er klar over, at det kan være ubelejligt at fremskaffe, men det er de retningslinjer der nu engang er. Er en af forældrene afgået ved døden skal der dog ikke foreligge dødsattest.

Er man ikke dansk statsborger, så skal der medbringes farvekopi af opholdstilladelsens for- og bagside.

Et kørekort er endnu et skridt på vejen til at blive voksen og selvstændig og som køreskole forventer vi som udgangspunkt, at kommunikationen mellem jeres barn og jer er tilstrækkelig til, at vigtig information videregives til jer. Det kan altså ikke forventes, at vi kontakter jer mht. til betalingsfrister, køretider, evt. behov for ekstra kørelektioner m.m. Til gengæld forsøger vi altid at forklare eleven meget grundigt, hvad der fx skal arbejdes med.

Vi forsøger i stort omfang at planlægge den praktiske undervisning sammen med eleven, men vi er underlagt lovgivning, der gør at vi ikke kan køre faste dage, på samme tidspunkt, og derfor kan vi ikke garantere, at det ikke går ud over skoletiden i et vist omfang.

Den obligatoriske teoriundervisning ligger fast én gang ugentlig i 10 uger, som udgangspunkt samme dag, samme tidsrum. Eleven må højest selvstudere én teoriaften hjemme. Dette gøres via Drive4you – en licens jeg sender til elevens mail. Resten skal gennemføres på køreskolen. 

Teori og praktisk kørsel skal følges ad, og senest efter teorimodul 3, skal eleven på manøvrebane. Efter teorimodul 4 skal den første kørelektion afvikles i trafikken i skolevognen. Vi vil kontakte eleven med henblik på at få aftalt den første kørsel på vejen. Herefter er det elevens ansvar at have aftalt ny kørsel efter næste teori. Det kan ikke forventes at kørelæreren minder eleven om at der skal aftales kørsel. Som udgangspunkt skal der altid være en køreaftale i elevens kalender, gerne flere – det opfordrer vi altid til.

Der føres lektionsplan over kørekortforløbet, hvor kørelærer kvitterer for at undervisningen er givet, og eleven kvitterer for at undervisningen er modtaget. Kørelærerens eksemplar af lektionsplanen er meget vigtig i kørekortuddannelsen, og skal altid medbringes til undervisningen og til alle prøver. Der må ikke undervises uden denne er til stede. Derfor vil en kørelektion aflyses, hvis eleven har glemt den. Dette medfører at eleven skal have en ny kørelektion og betale før denne kan afholdes. Vi kan således ikke tage en af de resterende i pakken. Kørelektion uden kørelærerens eksemplar af lektionsplan antages som “ej mødt”.

Kørelektioner har en afbestillingsfrist på 24 timer. Ved akut sygdom, skal dette meddeles kørelæreren, som man har en aftale med, hurtigst muligt. 

Få aftalt i hvilken form der kommunikeres (sms, Messenger, telefon opkald). Ved prøver skal afbud meldes 2 hverdage før (inden kl. 9), for at gebyrer ikke mistes. Sker afbuddet efter denne frist, skal eleven selv afholde omkostninger forbundet med prøven, gebyrer og evt. leje af bil. 

Ved sygdom tættere end 2 hverdage inden prøven, er det eleven selv, der evt. kan søge gebyrfri prøve hos Borgerservice. Kørelæreren kan ikke assistere med det. Afbud til manøvrebane, glatbane og 1. hjælpskursus skal meddeles senest 5 hverdage inden kurset afholdes for ikke at skulle afholde ny kursusafgift.

En kopi af lektionsplanen kan hentes her

Vi oplever nogle gange, at køreuddannelsen har sidsteprioritet i forhold til anden uddannelse, fritidsjob og sport m.m. Det er vigtigt at kunne være “på” når man skal lære noget så nyt som at køre bil. Når eleverne er trætte eller stressede så lærer de ikke så hurtigt. Derfor anbefaler vi, at kørelektioner prioriteres højt for at nedbringe behovet for repetitions- og ekstralektioner.

Når det obligatoriske teoriforløb er afsluttet, forventer vi at eleven øver teoriprøver hjemme indtil de er nede på 2-3 fejl – de har adgang via Drive4you. Jo flere gange de hører spørgsmålene og måden spørgsmålene stilles, jo bedre står de ved den rigtige teoriprøve. 

I skal være opmærksomme på pauseregler i forbindelse med et kørekortforløb, disse står beskrevet i lektionsplanen. Som udgangspunkt må der ikke holdes pause på mere end 3 måneder, før end man skal starte sit kørekortforløb forfra, og betale for nyt forløb. Det er igen elevens eget ansvar at holde sig ajour ift. pauser. Prøver anses ikke som undervisning. Der skelnes ikke mellem teoretisk- og praktisk undervisning, og derfor kan et kørekortforløb “holdes i live” ved at deltage i ekstra-teori.

Når jeres barn skal til prøve, så skal der medbringes kørelærerens eksemplar af lektionsplanen, ansøgning om kørekort samt gyldigt billede ID, dette er i de fleste gange et gyldigt pas. Hvis jeres barn har et knallert kørekort, eller traktorkørekort, kan dette bruges som gyldigt billede ID. Har man ikke et gyldigt pas, skal man bruge gult sygesikringskort, original navne-dåbs-eller fødselsattest samt ID med billede på. (Dette må gerne være et udløbet pas og alle 3 ting skal medbringes).

Kom i god tid, minimum 10-15 minutter, før prøven starter.

I samarbejde med sin kørelærer, aftaler man hvornår man forventes at være klar til teoriprøve. Herefter bliver prøven bestilt, og der kvitteres med en sms / messenger om dato, tid og sted til eleven.

En teoriprøve kan ikke bestilles, hvis ansøgning om kørekort ikke er færdigbehandlet hos Borgerservice. Dette betyder at eleven har afleveret lægeattest, og hvis man er under 18 år ved holdstart en samtykkeerklæring fra begge forældre. Denne kan findes her på hjemmesiden. Prøvegebyret skal samtidig være betalt.

Den praktiske prøve aftales med den kørelærer man kører med.

Når dit barn er under 18 år og starter på at tage kørekort hos Ryslinge Køreskole, så er det jer som forældremyndighedsindehavere, der har det økonomiske ansvar. Det vil sige, at I hæfter for evt. gæld for fx køreundervisning i tilfælde af manglende betaling. Den praktiske prøve kan ikke bestilles før alt er betalt, og den praktiske prøve afholdes ikke, hvis eleven skylder for evt. ekstra lektioner, leje af bil m.m.

Vi har fuld forståelse for, at et kørekort er en stor udskrivning. I tilfælde hvor der skal køres flere kørelektioner end loven foreskriver, kan det virke som at skrive en blankocheck, men det er helt normalt at man skal bruge lidt ekstratimer på at få det hele på plads. At lære at køre bil er meget sværere i dag end det var for 20 år siden bl.a. pga. mere trafik og mindre hensyn fra de andre trafikanter. Vi ønsker, at det skal være helt sikkert for jeres barn at føre et køretøj på egen hånd til køreprøven.

I forhold til priser, så kan disse findes her

Betalingen må ske i 3 rater. Ved 2., 6., og 10. teori. Der bliver skrevet en faktura, som herefter bliver mailet til elevens emailadresse. Der er 8 dages betalingsfrist. Betaling kan ske via bankoverførelse eller MobilePay indbetaling. Betalingsoplysninger fremgår af faktura. Det er MEGET vigtigt, at faktura nummer fremgår af indbetaling for at kunne identificere elevens indbetaling og undgå misforståelser.

Der er en række omkostninger, der er forbundet med et kørekort:

  • Foto
  • Lægeattest
  • Trafikrelateret førstehjælpskursus
  • Prøvegebyr
  • Leje af bil til køreprøven
  • Evt. ekstra lektioner
  • Evt. online teoriprøveprogram

Hvis, mod forventning, at eleven ikke består en prøve, skal der betales gebyrer igen. Prøvegebyr sendes til elevens e-boks. Afsender er den kommune man bor i. (Dette gebyr kaldes Køreprøvegebyr, og det dækker en ny teori- og/eller praktisk prøve). Berammelsesgebyr sendes til elevens email-adresse. Der kan ikke bestilles ny prøve, før gebyrer er afregnet.

Det er mit håb, at I som forældre læser dette afsnit, og har en god og grundlæggende idé om, hvad jeres barn nu skal igennem, og husk I er altid velkommen til at kontakte mig, hvis I måtte være i tvivl om noget i forhold til kørekortuddannelsen.